Pratik Bilgiler ve Faydalı Bilgiler Sitesi | www.GevezeAdam.com

Kalfalık Eğitimi Ders Soruları (Ortak Beceri)

1.298
Kalfalık Eğitimi Ders Soruları (Ortak Beceri)

TEMEL BECERİLER 1-

DÜŞÜNME BECERİLERİ

1-‘’ En kötü karar karasızlıktır’’ İfadesi ile ne anlatılmak istenmiyor?

a)Kararsızlığın en güzel karar olduğu b) Problem çözmede karar vermenin önemi c) Karar vermeden atılacak adımların sonucunda başarının gelemeyeceği d)Karar vermeden yola çıkılmasının yanlış olduğu

2-Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini etkileyen fiziksel faktörlerden değildir?

a) Sosyal – Ekonomik getirisi b)Yaş c) Psikolojik durum d) Ses tonu

3-Bir kişi bir durumun dayanaklarını ve kanıtlarını öğrenerek beklenen sonucu tahmin ediyorsa bu durum kişinin hangi özelliğinin olduğunun göstergesidir?

a) Öz güveninin olduğunun b)Analitik düşündüğünün c)Eleştirel olduğunun d)Açık fikirli olduğunun

4- Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma yöntemi değildir?

a)Beyin Fırtınası b) Pandomim c) Panel d) Sempozyum

5- Bir problemin çözümüne başlamadan kişinin tüm bilgileri toparlayıp sentezledikten sonra harekete başlamadan önce vardığı son aşamaya ne denir?

a) Öz eleştiri b)Tepki c)Karar d)Eylem

2-ÖĞRENME VE ÖZ YÖNETİM

6-Kişinin hedefine ulaşabilmesi için duygularını kontrol altına alarak kendisini disipline etmesi yetisine ne denir?

a) Ket Vurma b) Duygusal Öz Yönetim c) Megalomanlık d) Umursamama

7-Aşağıdaki bilgilerden hangisi duygusal öz yönetim yetisine sahip bireyin özelliği değildir ?

a)Dürtülerini kontrol edebilirler b)Öz güvene sahip bireylerdir c)Bardağın boş tarafını görürler d) Stresi kontrol altında tutabilirler

8- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde karşınızdakine dinlediğinizin bir göstergesi olamaz?

a)Onu tepkisiz dinlemeniz b) Oturur durumdayken ona doğru eğilip dinlemeniz c)Karşınızdakinin gözlerinin içine bakmanız d) Baş hareketleri ile onu dinlediğinizi göstermeniz

9- Gurup halinde yapılan eğitim faaliyetlerinden daha çok verim alınan öğrenici profile hangi kategoriye girer?

a)Görsel Öğreniciler b) Kinestetik Öğreniciler c) Sosyal Öğreniciler d) İşitsel öğreniciler

10-Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan bir durum olamaz?

a)Sevilen bir kişinin ölümü b)İştah kaybı c)Boşanma d)Kişinin bebeğinin olması

11-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Stres fizyolojik rahatsızlıklara da neden olabilir b)Stresten etkilenme boyutu kişisel özelliklerle de ilgilidir c)Kişi stres yönetimi ile stresten daha az etkilenebilir d)Stres sadece yaşanan ekonomik nedenlerden kaynaklanır

12- Aşağıdaki durumlardan hangisinde davranışa dönüşmüş bir öğretim söz konusudur?

a) Kişinin yemek yemesi b)Kişinin sigara içmesi c)Kişinin acıkması d) Kişinin dişlerini fırçalaması

ANAHTAR BECERİLER 1-İLETİŞİM

13- Aşağıdakilerden hangisi bir mesajın iletiliş şeklini ifade eder?

a) Kanal b) Hedef c)Şekil d)Kod

14-Bir durumu değerlendirirken karşımızdaki insanın yerine kendimiz koyabilme yeteneğine ne denir?

a) Telapati b) Sempati c) Empati d) İletişim

15-Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde yapılan bir faaliyet değildir?

a)Jest b) Mimik c)Empati d)Postür

2-TAKIM ÇALIŞMASI

16- Bir takımın başarılı olmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Guruptakilerin Kan bağının olması b) Takım üyelerinin amacının aynı olması c) Guruptaki kişilerin çokluğu d) Üyelerin maddi gücünün azlığı yada çokluğu

17- Bir takımın oluşmasında en problemli aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oluşum b)Fırtına c)Düzenlenme d) İşleyiş

18-Aşağıdakilerden hangisi Takımın üyelerinden değildir?

a)Şef b) Koordinatör c)Yaratıcı d) Biçimleyici

3-DEMOKRATİK VATANDAŞLIK

19-Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından değildir?

a) Sağlık hakkı b) Basın Özgürlüğü c) Konut dokunulmazlığı d) Özel yaşamın gizliliği

20-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliği değildir?

a) Topluma barış hakimdir b)Toplumda eşitlik egemendir c)Özgürlükler güvence altına alınmıştır d) İnsanlar arası ilişkiler gelişigüzeldir

GİRİŞİMCİLİK 1-BAŞARILI VE UYGULANABİLİR BİR İŞ FİKRİ BELİRLEMEK

21. Girişimciyi kendi işini kurma kararına getiren nedenler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kendi kendinin patronu olmak B) Kendi geleceğine kendinin karar vermesi C) İnsan ilişkilerini geliştirme isteği D) İş fırsatlarını değerlendirme isteği

22. Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz?

A) İş deneyimleri B) Ortaklar C) Bilgi ve becerileri D) Piyasadaki fırsatlar

23. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etkileşim içinde olduğu piyasalardan biri değildir?

A) Müşteri piyasası B) Girdi piyasası C) İş gücü piyasası D) Ekonomi piyasası

24. İş fikrinin sektörel özelliklerini belirlemek için aşağıdaki sorulardan hangisini sormazsınız?

A) Sektörün kurulduğu yerin özellikleri? B) Kurulacak sektör/alt sektör altında yer almaktadır? C) Sektörün büyüklüğü D) Sektörün belirgin özellikleri nedir?

25. İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların ve genel özelliklerinin belirlenmesinden sonra girişimci neyin analizini yapmalıdır?

A) Sektörün B) Müşteri kitlesinin C) Girdi piyasalarının D) İş gücünün

26. “İş fikirlerinin başarılı olması için toplumsal verileri derlemek ve bunların başarılı bir şekilde yorumlamak zorundadır.” ifadesi kimin özelliklerindendir?

A) Yönetici B) Başkan C) Girişimci D) Usta başı

27. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin piyasadaki rakiplerini araştırırken göz önünde bulundurmaları gereken temel niteliklerden biri değildir?

A) Üretim kapasiteleri B) Yerleşim yeri ve özellikleri C) İşletme sermayesi güçleri D) Ürün ve hizmet

28. Aşağıdakilerden hangisi ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak özelliklerden biri değildir?

A) Ürün ya da hizmetin tanımlanması B) Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerin farkları C) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri D) Müşterilerin ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacağı

2-İŞLETME ÇEŞİTLERİ

29. Yasalar açısından işletmeleri gruplandığınızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek kişi işletmeleri B) Şirketler C) Kamu işletmeleri D) Kooperatifler

30. Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest melek erbabının oluşturduğu şirket türünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sermayenin tamamı işletme sahibine aittir. B) Yönetim ortaklara aittir. C) Kâr ve zararın tamamı işletme sahibine aittir. D) İşletme yönetimi, sermayesi işletme sahibine aittir.

31. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret kanununda yer alan sermaye şirketlerinden biri değildir?

A) Kolektif şirket B) Limitet C) Anonim D) Sermaye payları bölünmüş komandit şirket

32. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?

A) Anonim B) Kolektif C) Limitet D) Kooperatif

33. “Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, payları bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız sermayesi ile sorumlu olan şirkettir” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Limitet B) Anonim C) Adi komandit D) Kooperatifler

34. Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir?

A) Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir. B) Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun, ancak bir oya sahiptirler. C) Kâr ortaklara, kooperatifle yaptıkları iş oranında dağıtılır. D) Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır (faiz oranı düşüktür).

35. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından değildir?

A) Kamu kurumlarına gelir sağlamak B) Gelişmemiş veya az gelişmiş yörelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamak C) Özelleştirme yapmak D) Ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak

36. Aşağıdakilerden hangisi döner sermaye kuruluşlarından biri değildir?

A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullar B) Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler C) Adalet Bakanlığına bağlı hapishaneler D) Şahısların kurduğu şirketler

3-ÇALIŞMA PROĞRAMI HAZIRLAMAK

37. Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) İş fikri belirleme B) Araştırma C) Koordinasyon D) Organizasyon

38. İşletmelerin, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren tasarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plan B) Araştırma C) Örgütleme D) Planlama

39. “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon B) Araştırma C) Plan D) Planlama

40. Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?

A) Koordinasyon B) Organizasyon C) Araştırma D) Planlama

41. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun aşamalarından biri değildir?

A) İşlerin organizasyonu B) İnsan gücünün organizasyonu C) Finans kaynakları C) Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi

42. “Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içersinde yürütülmesi fonksiyonudur.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon B) Organizasyon C) Araştırma D) Planlama

43. İşletmede kullanılacak ham madde, makine, bina, araç gereçler vb. elde edilmesi ve işlerin konusuna göre düzenlenmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) İnsan gücü organizasyonu B) Koordinasyon C) Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi D) Planlama

44. Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun ilkeleri ve tekniğinden biri değildir?

A) Koordinasyon, sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yolu ile sağlanmalıdır. B) Plan yapılıp, politikalar kararlaştırılırken, daha başlangıçta koordinasyon sağlanmalıdır. C) Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerine olan etkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır. D) Koordinasyon sürekli bir işlem olarak düşünülmemelidir.

Hazırlayan Mehmet ÖNCELER

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.